سلام بمبئی این عکس را در اینستاگرام منتشر کرد و در توضیح آن نوشت:

فقط دو هفته تا اکران سلام بمبئى در ایران

banmrdp2ddr