20160923133518 1363

این عکس روز گاردین است که در اثر خبر جدایی برنجلینا ایجاد شده است.

موزه مادام توسو درپی خبرطلاق برد پیت و آنجلینا جولی، مجسمه های آنها راازهم جداکرد.