photo 2016 12 04322244224422332

این بدترین شکنجه دنیاس، اینکه صبر کنی بدونی که هیچ کاری از دستت ساخته نیست.