17 2 1 11625p34222r231243421298812

آنچه شما نفهمیدید و من تصمیم دارم بگویم، این است که دوست‌ تان دارم، ولی می‌دانم که برای نزدیک‌ بودن به شما، لازم است که بمیرم.