17 23421 1 11625p34222r231241298812

شاید من قبلا این کار رو کرده باشم ..

شاید قبلا اتیش زده باشم همه چی رو...

فراموش کردن تو رو نمیتونم به حافظه بسپارم