17 2 1 11625p34222r2312412521198812

- اگه یه چیزی برای واقعیت داشتن، بیش از حد خوب باشه، میتونی مطمئن باشی که واقعی نیست !