345232344490 461788

وقتی دنیا علیه شماست، امن ترین مکان برای مخفی شدن دیوانگی است!