3452231490 461788

آدم راحت تره، توی موادمخدر غرق بشه تا اينكه بخوادحريف زندگی بشه... دزديدن چيزی كه ميخوای از كسب كردن اون راحت تره، تنبيه بچه ازتربيت كردنش راحتتره.

عشق هزينه داره.... پشتكارو زحمت ميخواد