thr d223re023101

گاهی اوقات حقیقت آخرین چیزیه که به شنیدنش نیاز داریم...