stand up guys post223

میگن آدم دوبار می میره ؛ یه بار وقتی که روح از بدنش جدا میشه و یه بار وقتی کسی که دوسش داره برای آخرین بار اسمشو صدا می زنه.