10313958 98209941515521212

همزمان با انتشار عکس های 175 شهید غواص گمنام تهمینه میلانی در شبکه اجتماعی خود نوشت:

عكس دلخراش كم نديده ام، بيست سال تماشاي آرشيو عكس هاي مطبوعات شايد كمي سنگدلم كرده باشد. اما اين عكس، آتش مي زند. بيخ گلويت را مي گيرد. اين عكس روح ات را به بند مي كشد. اين كه مي بيني اين چنين با دست هاي بسته بر تخت خوابيده، يكي از ماست. فرزندِ مادري، دردانه پدري، تكيه گاه خواهري، همدم برادري، يا حتي عشقِ زني. همه دار و ندارِ كودكي. اما با دست هاي بسته، بچه هاي ما را، بچه هاي اسير ما را كرده اند زير خاك.

این عكس يكي از ١٧٥ غواص شهيد است . گفتند خط شكن بوده اند. گفتند بومي ها به چشم ديده اند زنده به گور كردن آنها را...