506106 154

سیدشهاب الدین حسینی در جدیدترین پست اینستاگرامش با انتشار تصویری از یکی از 175 شهید غواص نوشت:

آقایان نه چندان محترم عرصه اختلاس با دیدن این تصاویر اگر در دم از شرم بمیرید بر شما حرجی نیست. خدا فرمود،مپندارید کسانی که در راه خدا کشته میشوند، مرده اند. بلکه آنان زنده به حیات ابدی شدند و نزد پروردگارشان متنعم خواهند بود.