2016073109335324 24244442425

مریم معصومی نوشت:

جشن حافظ (دنیاى تصویر) تنها و مستقل ترین جشن سینماى ایران است، که بدون حمایت و کمک ارگان یا نهادى در بخش کاملا خصوصى، هر بار با قدرتى بیشتر ازپیش با تکیه بر زانوانِ خود بر پا میشود و مهم این است که تمامى بزرگان و ستارگان سینما حامى و دوستدار قدیمى این جشن هستن و من امروز به عنوان عضوى کوچک افتخار میکنم که چند سالیست در این جشن حضور دارم و امیدوارم که همه ساله همینطور با قدرت به راهش ادامه دهد، "باید سپاسگزار بود از جناب على معلم بزرگوار به خاطر زحمت فراوانى که بدون هیچ چشم داشتى براى این جشن میکشند و با تمام سختیهاى دوران، این شعلهِ بى جون هنر را در روزگارى که همه هزاران ادله براى خاموش کردنش دارند و با فوت هاى بى موقع و بچه گانه شان، سعى بر مانع شدن و کشتنِ هنر و هنرمند دارند، ایشان سعى بر روشن نگه داشتنش دارند و باید سراپا قدر دانست وجود ایشان را ،

از همه مهمتر " نمیتوان حضور پررنگ و تأثیرگزار بانویى با کمالات و مهربان چون سر کار خانم آذر معماریان را در این همدلى و همراهى بزرگ در همه شرایط کنار ایشان و خانواده بزرگ سینما نادیده گرفت،

الهى که تا همیشه این دو بزرگوار سلامت و سایه شان بر سر سینما مستدام باشد.

روى صحبتم تنها با مردم هنر و سینما دوست است.