hhe92924

پس از اعلام خبر مرگم از شبکه ورزش، مادرم به‌دلیل افت فشار در بیمارستان بستری شد.

علیخانی افزود :اگر شغل دیگری بلد بودم همین امروز این کار را کنار می‌گذاشتم.