20160812144444 14

مهراب قاسم خانی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «من یه دختر داشتم، یه دختر دیگه هم یهو از آسمون برام رسید... تولدت مبارک ساراى قهرمان. جاتون هم خالى دیشب دور هم تولد بازى داشتیم.»