324808

هومن سیدی با این عکس متنی کنایه آمیز را در زیرآن نوشت که خالی از لطف نیست.

وی در صفحه اینستاگرامش نوشت: به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بی اعتنا باشید، آنها به همانجا تعلق دارند.

درست پشت سرتان.

عکسی از فیلم مادری، دقیقا من مصداق جمله ام.در کنار توسلی جان

324809