101159731 204

پرستو صالحی با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: «این فرشته کوچولو که انگشت منو چسبیده عمرش به دنیا نبود بچه عمه کوچیکه من بود و دلیلِ این شد که اسمم و عوض کردم و الهام شد پرستو آخه اسمش پرستو بود و تو همون نوزادی رفت ... فرشته ها نیازی ندارن بگیم خدا بیامرزه یا روحش شاد. خاطره بازی»