امیر آقایی بازیگر سینما و تلویزیون این متن را در صفحه اش منتشر کرد.

an3443a 34nnes chan3443