در روزهای اخیر کمپین جالبی برای آتشی کنان میان مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی در اینستاگرام ایجاد شده است که هدف آن ادامه زندگی مشترک زوج سابق سینمایی است.

63613529117673176100