کامنت حسام نواب صفوی زیر پست اخیر رامسین کبریتی که به شبکه جِم پیوسته است.

20161112113911 jlyjcrxczin52323iliz342