تصویر سلفى محمدرضا علیمردانى (گوینده دیرین دیرین) درکنار همسر و دخترش.

20170125134636 166481132334444