نادرفتوره چی نوشت : برای گرفتن ژست مردم دوستی،بهترست بجای عدم شرکت در مراسمی که دعوت نشده اید،پولهای مشکوک به اختلاس از صندوق فرهنگیان رابرگردانید

20170125134636 314166481132334444