تصویری از مرحوم حسن جوهرچی به همراه دختر و پسرش

h46harc000