17 3 14 123833990

آذر معماریان به درگذشت علی معلم در صفحه اینستاگرام خود واکنش نشان داد.

آذر معماریان همسر علی معلم در آخرین پست اینستاگرامی خود عکسی از او را منتشر کرد.

او در توضیح عکس تنها به نوشتن یک جمله بسنده کرد: «روحم رفت.»