امروز صبح، مراسم اندوهبار خاکسپاری علی معلم برگزار شد. در مراسمی که از خانه سینمای شماره 2 آغاز شد، و به قطعه هنرمندان بهشت زهرا رسید.

( تصاویر کافه سینما )

0e5f48a740ef6f2351147704aab0b815

0eddbdcaeb4ed86d628f9581818a0932

1d5e5358518b2e259f195375d4f4448b

5a257e21f45af072d5f5ade85df605e3

32a6f3d503c5cc9d8fc7d61c57915af2

94bb65d39c84a268fb256f3f8a7eaebb

104f5e8092aa607adce898f8ab4c80ec

409db5552c7886ed83fc6e8039f2dbae

668aeba143072dfcd7c573b01fa03770

a7ffff81106aca91d145a4fef9b724f5

65624ef48e1ab41a1903e572240e5549

3855e3b5e75bc3beff7401dca34cfa50

259894b46c01ec6fc31d0b023123a72e

6232642a3a970fa2bb0e6b3d43396c59