مرجان شیرمحمدی همسر بهروز افخمی، تصویری از خود و همسرش به همراه مسعود فراستی و همسرش منتشر کرده که باعث واکنش متفاوت مخاطبان در فضای مجازی شده است .

photo 2017 04 01 21 21 471344