دیدار اهالی خبر تلویزیون با افشار گوینده سابق خبر را در این عکس می بینید.

h4505742935 w70022