احمد ایراندوست با انتشار عکسی از بدل تاریخی خود، به حالت طنز کنایه ای به بدل ایرانی مسی انداخت.

این بازیگر از شباهت عجیب خود به دختر ناصرالدین شاه عکسی منتشر کرد و نوشت:

اولین بدل تاریخ متعلق به من بود که در گینس ثبت شده و هیچ وقت هم جلوی ماشینش رو نگرفتم سعی کنیم بدل خودمون باشیم و حرمت ایرانی بودنمون رو حفظ کنیم سعی کنیم آنها به داشتن بدل ما افتخار کنند و خودمان را باور کنیم .ایرانی خودت را باور کن و بس .”

6364512820636993342