4526624446

آزاده نامداری در پستی عجیب در پی حواشی پیش آمده، تهدید به افشاگری کرد.

وی با انتشار عکس دوم در اینستاگرامش نوشت: دراین روزهای پایانی سال نود وشش که دارم تلاش میکنم با آرامش تمامش کنم هستند کسانی که گویا کارشان این است که آرامش را از دیگران بگیرند، توضیح اضافه نمیدهم، هیچ کدام از ما قطعا معصوم نیستیم وادعایی هم نداریم، حالا عده ی قلیلی در رسانه های عمومی هستند که دارند نقش "قدیس"و "قدیسه"رابازی میکننداینکه از کجا وچرا حمایت میشوند چندان برایم مهم نیست اما متأسفانه یا خوشبختانه من این حمایتها را ندارم بنابراین علیرغم میل باطنی اگر روال به همین شکل ادامه یابد بزودی فایل هایی رامنتشر میکنم تاچهره ی حقیقی هم رابهتر ببینیم. پ.ن. همه در پناه خدایی که همین نزدیکی است.

نامداری در واکنش به یکی از کامنت های این پست نوشت: سکوت تا جایی بسه به قدر کافی سکوت کردم دیگه باید لجن مال های اصلی رومردم بشناسن قرار نیست مث کبک سرمون رو بکنیم زیربرف گاهی باید هیئتی باشیم بلند ومحکم دفاع کنیم.