این روزها سلفی گرفتن که از آن به «پدیده نوظهور» یاد می شود به یک معضل در جامعه تبدیل شده است و سلفی‌ بگیران حاضر هستند در هر شرایطی حتی بدون توجه به مکانی که در آن قرار گرفته‌ اند تصویری به ثبت برسانند.

 

 entezami01

entezami02

entezami03

entezami04

entezami05

entezami06

entezami07

entezami08

entezami09

entezami10

entezami11