بهروز افخمی که پس از مدتها دوباره به شکه سوم سیما آمده، اعلام کرد که صادق هدایت یک همجنگسرای منفعل بوده و این موضوعی بوده که روشنفکران و طرفداران این نویسنده آن را سانسور کرده اند!

بهروز افخمی صادق هدایت

وی همچنین اعلام کرد که دلیل رقت انگیز بودن زنان در داستانهای هدایت، به دلیل همجنسگرا بودن اوست!