پرستو صالحی

پرستو صالحی با انتشار این عکس نوشت: بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ابلاغیه قوه قضاییه دادگستری کل استان تهران نام الهام (پرستو) صالحی سیاوشانی در خصوص گزارش علیه شما دائر بر تشویش اذهان عمومی در مهلت پنج روز پس از ابلاغ در ساعت اداری جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر شوید ( نتیجه عدم حضور جلب می باشد) ضمنا می توانید طبق قانون ... یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشید عاقبت به خیر شدم خدایا شکرت خودت وکیلم باش. عاشقتم ایران و ایرانی

d57444ah56363