102317

ستاره ها نوشت:

بازیگر معروف سینما این نامه را در یکی از شبکه های اجتماعی نوشته است.

مهناز افشار می نویسد: «واقعیت این است که اهل فوتبال نیستم و آن را فقط در سطح ملی دنبال میکنم ولی برای اینکه علی کریمی را بشناسی حتما نباید فوتبالی باشی. کارهایی که او انجام میدهد از آن جنس کارهایی است که فقط اسطوره ها میتوانند انجام دهند.

کریمی نمونه واقعی آن دسته از افرادی است که از دل جامعه برآمده و هیچوقت خود را از آن جدا نکرده. علی عزیز میدانم این روزها شما را تحت فشار قرار دادند و میخواهند هرطور که شده شما را از صحنه خارج کنند ولی از شما میخواهم که بمانی، بایستی و بجنگی.

طاقــــت بیـــــار رفیــــق