10747790 7865390347372703422

میلاد کیمرام با انتشار تصویری از خود در حال دمام زنی در ایام گذشته در اینستاگرام خود نوشت:

خيلى سال پيش، وقتى هنوز تو شهرم انزلى بودم ،محرماش تو يه تكيه دمام ميزدم.حال خوبى بود.چيزهايى كه امروز دارم و به وساطت اربابم حسين از خدا خواستم.روى اربابمو زمين نزد خدا.وگر نه منه بچه شهرستانيه پر ز گناه كجا ،اين جايگاه و ... كجا.حالم مثل اون روزاست.ازت خواهشى دارم ارباب ،تورو به فرق شكسته ى آقام على نزار حق كسى پايمال شه.خيلى هااز سر صبح جون ميدن كه شرمنده ى خا نوادشون نشن. كمك كن كه ابروى پدر مادرى نريزه پيش بچه هاش.يه سرى دلا شكسته ،گريه ميخواد كه زلال شه ،بطلب كه تو مراسمت باشن تا خالى شن صاف شن. يه سرى مريضن چشم شون به كرم شماست، شفاشون به وساطت شما مى خوان.يا حسين عزت زن ها و مردهاى سرزمينمو ،آرامش هم قبيله هامو با وساطت شما از خدام ميخوام. ميدونم هر كس گناه كارو بى گناه ،مشكيه مراسمتو پوشيده چيزى خواسته نه نگفتى