این عکس مربوط به مراسم اسکار1977می باشد.

232r2p23