17370 148

 تصویری از جیمز دین ساعتی پیش از تصادف که منجر به مرگ او شد.

دین تنها با بازی در 3 فیلم تبدیل به محبوب ترین چهره سینما شد اما مرگ، او را برای ادامه راهش ناکام گذاشت.