اولین تصاویر از نسخه تازه «دیو و دلبر» را می بینید. بازسازی تازه دیزنی از این داستان با بازی اما واتسون و دن استیونس ارائه شده است.

57378110123123232

اولین تصاویر از نسخه تازه «دیو و دلبر» را می بینید. بازسازی تازه دیزنی از این داستان با بازی اما واتسون و دن استیونس ارائه شده است.