ci4425n2324

یک بازیگر چچنی هنگامی که در حال اجرای نمایش بود درگذشت.

این بازیگر هنگام اجرای نمایش ناگهان از هوش رفت و در حالی که تماشاگران فکر می کردند او در حال اجرای نقشش است، مشخص شد که از دنیا رفته است.