سایت Imdb فهرست بهترین پوسترهای فیلم در سال ۲۰۱۶ را بر اساس نظر کاربران خود منتشر کرد.

نکته جالب توجه آنکه بیشتر پوستر های منتخب را فیلم هایی تشکیل می دهند که در سال آینده اکران می شوند.

924999 409

925000 481

925005 822

925010 698

925011 842

925012 832

925020 616

925024 434

925031 728

925032 954