وداع آخر تمام اهالی سینما با سری دوی.هما مالینی، آیشواریا رای، کاجول، سوشمیتا سن،آجی دوگان،...این در حالی است که دیروز رهبر حزب بهاراتیا جاناتا ؛امر سینگ در مصاحبه ای گفت که سری دوی را خفه کرده اند! او که با ستارگان سینما دوستی دارد، عنوان کرد سریدوی در ضیافت ها به هیچ وجه لب به مشروب نمی زد.

او گفت به نظرش سر او را آنقدر زیر آب نگه داشته اند تا خفه شده است. به هر حال پرونده از سوی پلیس امارات مختومه اعلام شد. و مرگ این ستاره سینما مانند بسیاری از مرگ ها همیشه با تردید روبه رو خواهد بود و حقیقت پنهان خواهد ماند.

IMG 20180228 104517 061

IMG 20180228 104402 203

IMG 20180228 104507 141

IMG 20180228 104510 507

IMG 20180228 104514 168

IMG 20180228 104519 501