lee-unkrich-21کارگردان پویا نمایی داستان اسبازی 3 گزینه ی آغازین برای ساخت انیمیشن پسین کمپانی پیکسار مورد نگرش گرفته است . فیلمی برای نمایش در سال2015 که به تعیطلات مردگان که جشنی در مکزیک است خواهد پرداخت . هنوز محتوای بنیادین کار آشکار نیست . اما یکی از روسای پیکسار آگاهی داد که لی اونکریخ گزینه ی نخست خواهد بود و مقدمات ساخت برنامه ریزی و دکور رو به انجام است