braveheart_245170s

امروز در بخش موسیقی فیلم، تصمیم گرفتیم تا موسیقی متن فیلم «شجاع دل»را برایتان قرار دهیم موسیقی متن زیبای این فیلم از نامزد های دریافت اسکار سال 1995 بود. امیدوارم مورد قبول قرار گیرد.

محمد علیزاده

دریافت موسیقی متن Braveheart