سینگرام پلاس - سینمای ورشکسته ایران

بحث سودآوری سینمای ایران مدتهاست که مورد تردید است.

سینمایی که در آن هزینه های ساخت فیلم به صورت شفاف اعلام نمی شود و تنها برخی اشارات از سوی تهیه کنندگان است که کارشناسان را به یک عدد تقریبی می رساند.

در این قسمت از برنامه « سینگرام پلاس » به این موضوع پرداخته ایم که سینمای ایران شکست خورده است و اغلب فیلمهای ساخته شده در آن حتی نمی توانند هزینه ساختشان را بدست بیاورند!

در برنامه این هفته « سینگرام پلاس » همراه ما باشید.