11054394 234241250529 n

تنها چیزی که از بازنده بودن بدتره اینه که بخوای تعریف کنی چطور یه بازنده شدی