10013620 667592803341846 319519204234964789 n

زن: فکر میکردم از تئاتر متنفری!

مرد: متنفرم... من از دیدنِ خون هم متنفرم، ولی توی رگ هام هست...