11954701 695518373882622 4012453514420923

امی: من فکر می کنم هرکی که عاشق میشه دیوونه ست.عاشق شدن واقعا کار احمقانه ایه. یه جور دیوونگیه که از لحاظ اجتماعی پذیرفته شده ست.