کپی برابر اصل

 خیلی احمقانس به خاطر اینکه در شرایط ایده آل نیستی، احساس بدبختی کنی!