12565479 749302358504223 299186612855929087 n

شین: تو یه شریک تو زندگی‌ داری؟

ویل: منظورت چیه ؟!

شین : کسی‌ که باهات در ارتباط باشه و در مورد مسائل زندگیت باهات صحبت کنه.

ویل : آره... کلی‌ دارم

شین : بگو ببینم کیان ؟

ویل : شکسپیر، نیچه، فرصت، و کنر...

شین : خوبه، ولی‌ اینا که همشون مُردن...

شین : نه برای من!