پازل چینی

عشق چيزه عجيبيه.وقتی از چنگت دراومد ديگه نميتونی پسش بگيری.

زندگيه ديگه؛ يه روز عاشقشی، روز بعد هيچ حسی نداری!

عشق تورو عوض ميکنه.