13010901 792960330805092 5825399117334

اون یه دروغ گوئهولی این قسمت بد قضیه نیستTقسمت بد اینه ک من هنوز دوسش دارم!